<div id='hrsky-content' style='margin-bottom:5px'> <h1>Team Coordinator výrobní logistiky</h1><p><span><span><strong><span style="text-decoration: underline;"><span><span><span>Koho hled&aacute;me:</span></span></span></span></strong></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span>Vyzr&aacute;lou osobnost se zku&scaron;enost&iacute; a prax&iacute; s veden&iacute;m vět&scaron;&iacute;ho t&yacute;mu lid&iacute; ve v&yacute;robn&iacute; společnosti, s uživatelskou znalost&iacute; pr&aacute;ce na PC (Pl&aacute;nov&aacute;n&iacute; směn, ev. doch&aacute;zky, pravideln&yacute; reporting...), se z&aacute;kladn&iacute; znalost&iacute; anglick&eacute;ho jazyka &ndash; přev&aacute;žně emailov&aacute; komunikace, schopnost&iacute; učit se nov&yacute;m věcem, pečlivost&iacute;, zodpovědnost&iacute; a samostatnost&iacute;. </span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span>Ide&aacute;lně praxe v logistice (je v&yacute;hodou, ne podm&iacute;nkou)</span></span></span></span></span></li> </ul> <p> </p> <p><span><span><strong><span style="text-decoration: underline;"><span><span><span>N&aacute;plň pr&aacute;ce:</span></span></span></span></strong></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span><span><span>Ř&iacute;zen&iacute;, organizace a koordinace cca 20- ti členn&eacute;ho t&yacute;mu zaměstnanců ve směnn&eacute;m provozu &ndash; efektivn&iacute; chod jednotliv&yacute;ch směn (dvousměnn&yacute; provoz, v př&iacute;padě potřeby dočasn&aacute; možnost zaveden&iacute; nočn&iacute; směny)</span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span>Dohled nad dodržov&aacute;n&iacute; postupů a jakosti produktů</span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span>Zodpovědnost za naplněn&iacute; nastaven&yacute;ch KPI na oddělen&iacute; </span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span>Pod&iacute;let se na zlep&scaron;ov&aacute;n&iacute; a dodržov&aacute;n&iacute; nastaven&yacute;ch procesů</span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span>Spolupr&aacute;ce s kolegy např&iacute;č v&yacute;robou</span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span>Pod&iacute;let se na změnov&yacute;ch ř&iacute;zen&iacute;ch, anal&yacute;ze rizik a zpracov&aacute;n&iacute; odchylkov&yacute;ch zpr&aacute;v u z&aacute;kaznick&yacute;ch st&iacute;žnost&iacute;</span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="PL"><span><span><span><span>Dodržov&aacute;n&iacute; pravidla GMP, BOZP a PO</span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="EN-US"><span><span><span><span>Kontrola dodržov&aacute;n&iacute; 5S na oddělen&iacute;</span></span></span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Proč si vybrat pr&aacute;vě n&aacute;s?</strong></span></p> <ul> <li>Garantujeme V&aacute;m odpov&iacute;daj&iacute;c&iacute; mzdu.</li> <li>Po zapracov&aacute;n&iacute; a osvědčen&iacute; se, pracovn&iacute; smlouva na dobu neurčitou.</li> <li>M&aacute;me 13. plat a 25 dn&iacute; dovolen&eacute;.</li> <li>Motivac&iacute; V&aacute;m bude bonusov&yacute; syst&eacute;m.</li> <li>Přisp&iacute;v&aacute;me a zaji&scaron;ťujeme V&aacute;m stravov&aacute;n&iacute;, pitn&yacute; režim a svoz (Kladno, Slan&yacute;, Rakovn&iacute;k).</li> <li>Jistota zaměstn&aacute;n&iacute; &ndash; jsme rostouc&iacute; společnost v&iacute;ce než 25 let na trhu.</li> <li>Každ&yacute; zaměstnanec m&aacute; u n&aacute;s možnost kari&eacute;rn&iacute;ho růstu.</li> <li>Pracovat budete v čist&eacute;m a klidn&eacute;m prostřed&iacute;, kde se vždy m&aacute;te na koho obr&aacute;tit.</li> <li>Va&scaron;e n&aacute;pady a iniciativu um&iacute;me ohodnotit a plně je podporujeme.</li> </ul> <div class='contacts' style='margin-top:20px'> <div class='block'> <strong>Klára Krušková</strong><br><a href="mailto:klara.kruskova@orifarm.com">klara.kruskova@orifarm.com</a><br>Tlf.: +420 220 401 215<br>Tlf.: +420 720 971 343<br> </div></div> </div> <script> var rollState = 'down'; window.addEventListener( "message", function (e) { if(e.origin !== 'https://hr-skyen.dk'){ return; } if(e.data == 'rollup'){ $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } if(e.data == 'rolldown'){ $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } if(e.data == 'toggle'){ if(rollState == 'up') { $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } else { $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } } }, false); </script> <span style="clear:both;display:block">If you experience problems applying with Internet Explorer, we recommend trying it in a different browser.</span> <script src="https://hr-skyen.dk/hr/frame-api/hr.js" type="text/javascript"></script> <div id="hrskyen"></div> <script type="text/javascript"> getScript(HR_WEB_ROOT+'js/easyXDM/easyXDM.min.js', function() { hrsky = new HRSkyen({ companyId:67, persistent:{ theme:'orifarm-api', joblisturl:location.href }, locale:'cs_CZ', container:'hrskyen', queryKey:'hr', search:'hr=show-job|120731', action:'show-job|120731' }); }); </script> <br> <div style="display:none; clear:both;" class="application" id="applyposition"> <span role="button" tabindex="0" aria-pressed="false" aria-expanded="false" style="cursor:pointer;text-decoration:underline;" class="toggleDescription"></span><br> <br> <br><form method="post" class="formular validateonsubmit" action="hr/frame-api/pages/iframe.show.job.php?version=1&amp;locale=cs_CZ&amp;jobid=120731&amp;xdmframe=2&amp;theme=orifarm-api&amp;companyid=67&amp;filters=en_US"> <input type="hidden" name="formApplication" value="1"><div class="tabs"><div class="tabcontent"></div></div> <div style="clear:both;" class="tabbottom"><button type="button">Dal&scaron;&iacute;<span class="visuallyhidden"> page</span></button></div> <div class="cb"></div> </form> <div class="cb"></div> </div> <div class="cb"></div> <script type="text/javascript"> $('#content').addClass('cz'); $('.termsAgreeWrapper').appendTo(".fieldSet3"); </script>

Team Coordinator výrobní logistiky

Koho hledáme:

 • Vyzrálou osobnost se zkušeností a praxí s vedením většího týmu lidí ve výrobní společnosti, s uživatelskou znalostí práce na PC (Plánování směn, ev. docházky, pravidelný reporting...), se základní znalostí anglického jazyka – převážně emailová komunikace, schopností učit se novým věcem, pečlivostí, zodpovědností a samostatností.
 • Ideálně praxe v logistice (je výhodou, ne podmínkou)

Náplň práce:

 • Řízení, organizace a koordinace cca 20- ti členného týmu zaměstnanců ve směnném provozu – efektivní chod jednotlivých směn (dvousměnný provoz, v případě potřeby dočasná možnost zavedení noční směny)
 • Dohled nad dodržování postupů a jakosti produktů
 • Zodpovědnost za naplnění nastavených KPI na oddělení
 • Podílet se na zlepšování a dodržování nastavených procesů
 • Spolupráce s kolegy napříč výrobou
 • Podílet se na změnových řízeních, analýze rizik a zpracování odchylkových zpráv u zákaznických stížností
 • Dodržování pravidla GMP, BOZP a PO
 • Kontrola dodržování 5S na oddělení

Proč si vybrat právě nás?

 • Garantujeme Vám odpovídající mzdu.
 • Po zapracování a osvědčení se, pracovní smlouva na dobu neurčitou.
 • Máme 13. plat a 25 dní dovolené.
 • Motivací Vám bude bonusový systém.
 • Přispíváme a zajišťujeme Vám stravování, pitný režim a svoz (Kladno, Slaný, Rakovník).
 • Jistota zaměstnání – jsme rostoucí společnost více než 25 let na trhu.
 • Každý zaměstnanec má u nás možnost kariérního růstu.
 • Pracovat budete v čistém a klidném prostředí, kde se vždy máte na koho obrátit.
 • Vaše nápady a iniciativu umíme ohodnotit a plně je podporujeme.
Klára Krušková
klara.kruskova@orifarm.com
Tlf.: +420 220 401 215
Tlf.: +420 720 971 343
If you experience problems applying with Internet Explorer, we recommend trying it in a different browser.