Kõrged Kvaliteedistandardid

Meie peamine prioriteet on ohutus ja Orifarm vastab kõigile riiklike ja ELi ametiastusute kehtestatud õiguslikele standarditele. Paralleelimporditud ja geneerilised ravimid on sama ohutud kui vastavad originaalravimid ja Orifarm peab vastama samadele rangetele kvaliteedi- ja ohutusnõuetele nagu algtootja. Kontrollime tooteid hoolikalt ja tagame, et toodete kvaliteet säiliks tootjalt tarnija ja lõppkasutajani.

Palun lugege altpoolt, et õppida rohkem meie kvaliteediprotsesside kohta seoses paralleelimpordi ja geneeriliste ravimitega.

Kvaliteetne paralleelimport

Orifarm on vastutavate ametiasutuste poolt heaks kiidetud ravimite paralleelimpordi ettevõte ning omab tootja ja turustaja litsentsi, mis annab meile õiguse ravimeid ümber pakendada ja turustada. Peame vastama samadele rangetele kvaliteedi- ja ohutusnõuetele kui ravimite originaaltootja. Nendele nõuetele vastamist jälgitakse tihedalt riiklike ja Euroopa institutsioonide poolt, nagu Euroopa Ravimiamet.

Orifarm teeb koostööd ainult selliste ELi riikide hulgimüüjatega, kellel on kehtiv hulgimüügiluba ja kvaliteedisüsteem, mis on kooskõlas kõige uuema hea turustamistava suunistega. Seoses sellega teevad meie tarnijate kohalikud vastutavad ametiasutused neile auditeid. Lisaks on Orifarmil oma enda tarnijate kvalifitseerimissüsteem, millega kehtestatakse kõrged tööprotsesside ja ka kvaliteedistandardid ning mida me pidevalt täiustame. 

Mitmetasandilises kvaliteedikontrolli süsteemis kontrollime ohutuse ja kvaliteedi tagamiseks igat toote poolt läbitavat sammu:

1. ja 2. Meditsiinitoote kvaliteedikontroll
Kui teiste Euroopa riikide originaalravimid Orifarmi aladele jõuavad, laetakse need maha, vältides igasugust kokkupuudet päikesevalguse, vihma või külmaga. Kõigil meie marsruutidel jälgitakse hoolikalt temperatuuri. Meditsiinitooted loetakse üle ja sorteeritakse. Võtame igast partiist näidiseid ja vaatame need üle, tuginedes siduvale vormile, mida kutsutakse toote spetsifikaadiks. Alles pärast kõigi katsete läbimist lubatakse ravim tootmisesse, mis saab alguse tellimusega.

3. Ümberpakkimine
Nüüd hakkab tegelik ravimite ümberpakkimise protsess. Me ei jäta seda ainult masinate, vaid meie kogenud ja pidevalt koolitusi saava personali hooleks. Selles tootmise etapis lisatakse igale pakendile patsiendi infoleht ning vastavalt spetsifikatsioonidele ja müügiriigi nõuetele kas silt või uus volditav karp.

4. Valmistoodete kvaliteedikontroll
Meie kvaliteedikontrolli personal võtab igast partiist pakke ja uurib neid väga hoolikalt, kasutades viitematerjalina toote spetsifikaate (vt etapp 1). Pärast kõigi katsete läbimist viiakse valmistooted kõrgelt kvalifitseeritud ja ametlikult heaks kiidetud personalile (kvalifitseeritud isik), kes kinnitab, et kõik meie toimingud on teostatud kooskõlas hea tootmistava ja hea turustamistava standarditega. Ainult sel juhul lubatakse ravimid meie tarbijatele teele saata.

5. Hulgimüüjatele ja apteekidele kohaletoimetamine
Pärast vajalike kvaliteedikontrollide läbimist ja toote turule lubamist, tarnitakse ravimid müügivalmis kujul hulgimüüjatele ja apteekidele.

 

Kvaliteetsed geneerilised ravimid

Väga suur osa tänapäeval müüdavatest ravimitest on geneerilised ravimid. See võimaldab nii tarbijatel kui ka ühiskonnal suuresti säästa.

Geneerilistele ravimitele kohalduvad sama ranged eeskirjad ja sama kõrged kvaliteedistandardid kui originaaltoodetele. Geneerilise ravimi toimeaine on identne originaaltoote toimeainega.

Orifarm Genericsis teeme koostööd heakskiidetud lepinguliste tootjatega kogu maailmast. Need tootjad toodavad ravimeid, mida me Skandinaavias turustame. Selleks, et neid tooteid turule lasta ja levitada, oleme saanud vastutavatelt ametiasutustelt tootmislitsentsi. Ravimiettevõttena järgime ELi reegleid ja eeskirju, mida kutsutakse heaks tootmistavaks ja heaks turustamistavaks. Oma range kvaliteedikontrolliga tagame, et kõik meie lepingulised tootjad vastavad heale tootmistavale ja et kõiki tooteid testitakse ELis.

Geneeriliste ravimite kõrge kvaliteedistandardi tagamisel on hädavajalikud järgmised sammud.

1. Kvalifitseeritud ja heaks kiidetud lepinguline tootja
Orifarm teeb koostööd lepinguliste tootjatega kogu maailmast, mis on ELi asjakohase asutuse ja Orifarm Genericsi poolt kooskõlas uusima hea tootmistavaga heaks kiidetud. Oma range kvaliteedikontrolliga tagame, et kõik meie lepingulised tootjad tegutsevad vastavuses hea tootmistavaga.

2. Meditsiinitoote tootmine
Hea tootmistava kohaselt toodetakse ravimeid Orifarm Genericsi pideva kontrolli all. Kõiki tootmishooneid kontrollitakse sageli Orifarmi ja ELi asjakohase asutuse poolt, et tagada pidev ohutus- ja kvaliteedistandard.

3. Valmistoodete analüütilised katsed
Kui ravimid on toodetud, tehakse nendega ELis analüütilisi katseid. Oma range kvaliteedikontrolliga tagame, et kõik meie lepingulised katselaborid tegutsevad vastavuses hea tootmistavaga.

4. Valmistoodete kvaliteedikontroll ja turule viimine
Kui ravimid saabuvad Orifarm Genericsisse, viime toote turule viimiseks jällegi läbi kvaliteedikontrollid. Selleks, et tooteid turule viia ja levitada, oleme saanud vastutavatelt ametiasutustelt tootmislitsentsi.
Orifarm Generics tagab, et igas etapis toimuvad pidevad kvaliteedikontrollid, nagu on näha ülaltoodud illustratsioonil.

5. Hulgimüüjatele ja apteekidele kohaletoimetamine
Pärast vajalike kvaliteedikontrollide läbimist ja toote turule lubamist, tarnitakse ravimid müügivalmis kujul hulgimüüjatele ja apteekidele.