Nasza odpowiedzialność

Wprowadzanie zmian jest dla nas ważne nie tylko w dziedzinie farmaceutyki. Jako międzynarodowa firma mamy oczywisty obowiązek działania w sposób odpowiedzialny i dbania o otaczające nas społeczeństwa.

Odpowiedzialne działanie oznacza dla nas m.in. zrównoważoną i odpowiedzialną działalność biznesową i zarządzanie, zróżnicowany personel i troskę o naszych pracowników, minimalizowanie negatywnego wpływu na otaczające nas środowisko oraz wspieranie inicjatyw na rzecz promowania praw człowieka i praw pracowniczych oraz przeciwdziałania korupcji.Nasza polityka CSR stanowi ogólną normę dla tych wysiłków, a jej pełną wersję można znaleźć tutaj.

Grupa Orifarm przystąpiła do inicjatywy ONZ Global Compact w 2018 r. i w związku z tym włączamy jej dziesięć zasad do naszych strategii, zasad i procedur. Nasz komunikat w sprawie postępów można znaleźć tutaj:

CSR Report 2021

COP Report 2020

COP Report 2019

COP Report 2018

Nasza odpowiedzialność społeczna wykracza poza nasz własny łańcuch wartości. Odpowiedzialność społeczna jest dla nas ważna również przy wyborze dostawców i produktów. Dlatego grupa Orifarm wprowadziła Kodeks Postępowania Dostawców. Jego celem jest wspieranie rozwoju odpowiedzialnej i dochodowej współpracy z naszymi dostawcami i partnerami. Kodeks Postępowania Dostawców określa nasze oczekiwania wobec dostawców i stanowi element wszystkich relacji pomiędzy firmą Orifarm a jej dostawcami.

Kodeks można znaleźć tutaj.

Zrównoważone zarządzanie

Zrównoważone zarządzanie ma dla nas kilka znaczeń. Po pierwsze skupiamy się na trosce o naszych pracowników, a po drugie dążymy do stworzenia motywującego środowiska, w którym będą oni mogli się rozwijać.

Ponadto cenimy sobie bycie organizacją prospołeczną i przyjazną, która uwzględnia różnorodność. Różnorodność w grupie Orifarm polega na docenianiu pracowników dzięki ich zróżnicowaniu, nie wbrew niemu. Widzimy potencjał każdego pracownika i stwarzamy wszystkim możliwości rozwoju w pracy.

Jesteśmy firmą międzynarodową, dlatego duże znaczenie konkurencyjne ma dla nas dzielenie się doświadczeniami i uczenie się przez pryzmat perspektyw różnych kultur.

Ponadto grupa Orifarm kładzie duży nacisk na bycie godnym zaufania kompetentnym partnerem dla naszych interesariuszy. Dlatego naturalną rzeczą jest dla nas walka z korupcją i promowanie dobrej etyki w biznesie.

Środowisko

Naszym celem jest przyczynienie się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zapewnienie, że wszelkie kwestie dotyczące środowiska są oczywistą częścią naszych działań.

Grupa Orifarm wpływa na środowisko przede wszystkim poprzez zasoby, które wykorzystujemy w naszych budynkach oraz podczas transportu. Aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, wdrożyliśmy w całej organizacji politykę środowiskową, która jest naszym „przewodnikiem” w codziennych staraniach na rzecz ochrony środowiska. Oznacza to, że stale pracujemy nad zmniejszeniem zużycia energii i gospodarką odpadami.

Nasza polityka środowiskowa jest dostępna dla organów rządowych na życzenie.

Działalność charytatywna i filantropijna

Jako odnosząca sukcesy firma ogólnoeuropejska uważamy, że naszym obowiązkiem jest przyjęcie na siebie odpowiedzialności społecznej i przyczynianie się do poprawy warunków współistnienia ludzi, zwierząt i przyrody. Nasze akcje charytatywne są kontynuacją wieloletniej tradycji firmy. Od wielu lat na całym świecie angażujemy się w projekty, które pomagają ludziom w potrzebie i zapewniają wsparcie dla przyszłego rozwoju na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Jednym z naszych największych projektów charytatywnych jest H.C. Andersen Schools in Cambodia (Szkoła im. H.C. Andersen w Kambodży), gdzie dzięki darowiznom grupy Orifarm powstało siedem nowych szkół, które pomogły wielu lokalnym dzieciom zdobyć wykształcenie.
Przykładami innych wspieranych przez nas projektów są:

  • Budowa studni w Indiach w celu zapewnienia dostępu do czystej wody pitnej za pośrednictwem DanChurchAid
  • Szczepienia i edukacja dzieci w krajach Trzeciego Świata za pośrednictwem UNICEF
  • Projekty w Azji Południowo-Wschodniej na rzecz ochrony słoni i tygrysów
  • Ochrona dzikiej przyrody w Europie Wschodniej i Indiach
  • Duński projekt „Plant a Tree” w ramach kampanii wspierającej duńskie lasy
  • Wspieranie Duńskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

W ramach naszego zaangażowania na rzecz społeczeństwa przekazujemy nadwyżkowe farmaceutyki szpitalom w krajach trzeciego świata za pośrednictwem organizacji Global Medical Aid.

W tym momencie koncentrujemy się przede wszystkim na wioskach w Mjanmie, gdzie nasze datki wspierają zrównoważony rozwój.
Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej o naszych fantastycznych projektach:

 

Wioski w Mjanmie                                   Szkoły w Kambodży

Contact

pfe@bevsnez.pbz