• Orifarm/
 • Privacy Policies/
 • Czech Republic - Zásady ochrany osobních údajů

  Zásady ochrany osobních údajů

  Ve skupině Orifarm (dále jen „Orifarm“ nebo „my“) jsou ochrana údajů a důvěrnost informací vysokou prioritou. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Orifarm zpracovává vaše osobní údaje v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a s požadavky jednotlivých států na ochranu osobních údajů. 

   1. Zpracování osobních údajů

  Níže si můžete přečíst více o případech, kdy Orifarm zpracovává údaje o osobách mimo naši organizaci:

  1.1. Kontaktní osoba u zákazníka nebo dodavatele společnosti Orifarm 
  Pokud jste zaměstnancem zákazníka nebo dodavatele společnosti Orifarm, zpracováváme vaše osobní údaje nezbytné k tomu, abychom mohli s vaším zaměstnavatelem uzavřít smlouvu a následně plnit její obsah. Kromě toho můžeme průběžně zpracovávat údaje, na jejichž zpracování máme oprávněný zájem za účelem řešení vztahu zákazník/dodavatel. V této souvislosti zpracováváme pracovní údaje o zaměstnancích, včetně jména, e-mailu, telefonního čísla a místa výkonu práce.

  Pokud jste zaměstnáni v lékárně, která spolupracuje s Orifarmem, můžeme poskytnout vaše pracovní kontaktní údaje poskytovateli našeho CRM systému, pokud jste k tomu dali souhlas. V takovém případě se registrují mj. údaje o vašem pracovišti, e-mailu, telefonním čísle a vaší specializaci.

  Při zpracovávání osobních údajů zde vycházíme z GDPR čl. 6(1)(b) a 6(1)(f). Údaje jsou průběžně mazány, jakmile již nedisponujeme legitimním důvodem pro jejich zpracování.

  Pokud jste k tomu dali svůj souhlas, použijeme vaše kontaktní údaje také k zasílání marketingových materiálů vaší společnosti/vašemu pracovišti. Ve většině případů se nicméně bude jednat o korespondenci odeslanou na obchodní adresu společnosti nebo o marketingový materiál zaslaný na hlavní e-mail.

  1.2. Hlášení vedlejších účinků a reklamace
  Pokud nahlásíte vedlejší účinky nebo reklamaci přímo společnosti Orifarm, zpracujeme vaše kontaktní údaje, abychom mohli na váš podnět odpovědět, a také zpracujeme údaje, které jste uvedli ve své zprávě. A konečně, v případě potřeby hlásíme vedlejší účinky veřejným orgánům, pokud je to nutné, ale děje se tak v anonymizované podobě.

  V některých případech Orifarm využívá k vyřizování hlášení vedlejších účinků a reklamací kompetentního zpracovatele údajů (např. call centrum).

  Při zpracovávání osobních údajů zde vycházíme z GDPR čl. 6(1)(c) a čl. 9(2)(i), protože jsme ze zákona povinni hlídat bezpečnost léčiv. Orifarm uchovává jednotlivé podněty i se jménem konkrétní identifikovatelné osoby pro dokumentační účely po dobu až 6 měsíců od zpracování zprávy o příslušných vedlejších účincích, poté jsou příslušné údaje anonymizovány.

  1.3. Uchazeči o zaměstnání
  Když se ucházíte o práci ve společnosti Orifarm, zpracováváme údaje, které uvedete ve své žádosti, životopisu a případných přílohách, abychom mohli posoudit, zda jste vhodným kandidátem na současnou nebo budoucí pozici ve společnosti Orifarm. Obvykle se bude jednat o obecné osobní údaje, včetně jména, kontaktních údajů, data narození, vzdělání, pracovních zkušeností a referencí. Pokud budete v souvislosti s náborem požádáni o vypracování osobnostního a/nebo kognitivního testu, zpracujeme jako osobní údaje také jejich výsledky. Rovněž můžeme zpracovávat údaje, které jste sami zveřejnili, např. na síti LinkedIn.

  Doporučujeme vám zasílat nám pouze údaje, které jsou relevantní pro konkrétní pozici. Informace o vašem rodném čísle pro nás bude v souvislosti s náborovým procesem relevantní jen velmi zřídka, a proto doporučujeme, abyste nám jej sdělovali pouze v případě, že o to budete výslovně požádáni.

  Právním důvodem pro zpracování osobních údajů ze strany společnosti Orifarm během náborového procesu je oprávněný zájem podle čl. 6(1)(f) GDPR, protože máme oprávněný zájem na tom, abychom mohli posoudit vaši vhodnost pro konkrétní nebo budoucí pozici v Orifarm na základě údajů, které jsme o vás obdrželi.

  Některé pozice v Orifarmu vyžadují předložení výpisu z rejstříku trestů. Žádáme pouze o předložení výpisu z rejstříku trestů, který následně neuchováváme.

  Vaši dokumentaci vymažeme, jakmile dospějeme k rozhodnutí, zda vám můžeme nabídnout pozici u nás ve společnosti Orifarm. Pokud si budeme chtít vaši dokumentaci uchovat pro pozdější použití, zažádáme o váš souhlas s dalším uchováváním po dobu 6 měsíců po období náboru, viz čl. GDPR. 6(1)(a).

  1.4. Fyzická návštěva některé z lokací Orifarmu
  Pokud navštívíte některou z našich adres, z administrativních a bezpečnostních důvodů zaregistrujeme vaše jméno, ze které společnosti pocházíte (pokud u nás nejste na pracovním pohovoru) a také čas návštěvy a za kým v Orifarmu jste přišli.

  Při zpracovávání osobních údajů zde vycházíme z GDPR čl. 6(1)(f), protože je v našem zájmu provést tuto registraci z bezpečnostních důvodů. Údaje budou vymazány nejpozději do 6 let od vaší návštěvy.

  V některých částech prostor společnosti Orifarm nebo kolem nich jsou nainstalovány bezpečnostní kamery. Tyto oblasti jsou označeny. Informace získané prostřednictvím kamer slouží výhradně pro účely prevence kriminality, a proto nebudou předány nikomu jinému než policii. Nahrávky jsou uchovávány pouze po dobu 30 dnů, poté jsou automaticky smazány, pokud nejsou součástí vyšetřování trestního případu.

  1.5. Webové stránky
  V souvislosti s provozem našich webových stránek používáme soubory cookie za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti na stránce a sestavování statistik, pokud jste k tomu dali souhlas. Další informace najdete v našich zásadách používání souborů cookie –⁠ viz odkaz ve spodní části webu.

  Pokud použijete kontaktní formulář na našich webových stránkách, zpracujeme informace o vašem jménu, e-mailové adrese, ze které země pocházíte a čeho se váš dotaz týká. V takovém případě budeme vycházet z GDPR čl. 6(1)(f), protože máme oprávněný zájem odpovědět na váš dotaz. Poté bude účel zpracování a doba uchovávání záviset na tom, čeho se váš dotaz týká, viz příslušný oddíl těchto Zásad ochrany osobních údajů.

  2. Zveřejnění vašich osobních údajů

  Společnost Orifarm zpravidla nepředává vaše osobní údaje jiným správcům údajů mimo skupinu Orifarm. V některých případech však můžeme mít zákonnou povinnost vaše údaje zpřístupnit např. orgánům veřejné moci, kupříkladu v souvislosti s nahlášením vedlejších účinků. Nejčastěji se však bude jednat o anonymizované údaje. V některých případech může také být nutné zpřístupnit vaše údaje za účelem plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.

  Orifarm může pověřit zpracováním údajů naše IT dodavatele (zpracovatele dat). V takovém případě jejich zpracování probíhá výhradně jménem společnosti Orifarm a v souladu s našimi pokyny, které budou upraveny v písemné smlouvě mezi Orifarmem a dotyčným IT dodavatelem.

  3. Vaše práva

  Jako registrovaní máte řadu práv na základě pravidel pro ochranu osobních údajů. Vaše práva zahrnují právo požadovat přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, jejich omezení a vznesení námitky proti tomu, abychom údaje zpracovávali, jakož i právo obdržet vaše údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (přenositelnost údajů ). Tato práva mohou podléhat podmínkám a omezením. To, zda dokážeme vyhovět vašemu požadavku, bude ve všech případech záviset na konkrétním posouzení.

  Pokud nejste spokojeni s tím, že zpracováváme vaše osobní údaje, můžete podat stížnost u místního dozorového úřadu.

  4. Kontaktní informace společnosti Orifarm

  V případě dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat:

  Orifarm Supply s.r.o.
  Palouky 1366
  253 01 Hostivice
  Telefon: +420 220 401 111
  Fax: +420 220 401 151
  E-mail: dataprotection@orifarm.com